O nas

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego będąc jednostką ogólnouczelnianą, spełniającą zadania archiwalne oraz informacyjne, dydaktyczne i naukowe działa w zakresie: Jako archiwum historyczne: zabezpiecza, gromadzi, porządkuje, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osób i instytucji z nim związanych o trwałej wartości historycznej;

Jako archiwum bieżące: zabezpiecza, gromadzi, porządkuje, opracowuje, ewidencjonuje i udostępnia dokumentację aktową i nieaktową Uczelni powstałą po roku 1945

Ponadtosprawuje nadzór nad sposobem przechowywania dokumentacji aktowej powstałej w UWr, czuwa nad prawidłowym kształtowaniem narastającego zasobu archiwalnego Uczelni, opiniuje wnioski  w sprawie brakowania akt, ewidencjonuje materiały archiwalne oraz sporządza pomoce ewidencyjno-informacyjne wydaje na wniosek urzędów i instytucji oraz osób prywatnych zaświadczenia, udziela informacji na temat historii Uniwersytetu i ludzi z nim związanych, sporządza opinie oraz przeprowadza kwerendy. Wydaje uwierzytelnione odpisy i reprodukcje przechowywanych materiałów prowadzi prace z zakresu: historii nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, archiwistyki i archiwoznawstwa oraz popularyzacji wiedzy o materiałach archiwalnych; opracowuje i redaguje wydawnictwa źródłowe dotyczące dziejów Uniwersytetu; współpracuje w procesach dydaktycznych szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni, poprzez organizację zajęć z zakresu metodyki archiwalnej i praktyk archiwalnych;

Archiwum Uniwersyteckie współpracuje z: Instytutem Historycznym w zakresie prowadzonej działalności naukowej i wydawniczej, praktyk studenckich, udostępniania materiałów archiwalnych i udostępniania pomieszczeń dla celów dydaktycznych oraz doskonalenia metod pracy Archiwum Uniwersyteckiego